VERGROENING SPEELPLAATS


In het schooljaar 2021-2022 werkten we samen aan een visie en ontwerp voor een vergroening van onze speelplaats.

In het schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 zal deze visie en het ontwerp vorm krijgen. 

RUIMTE VOOR BEWEGING

Created with Sketch.

Onze school zet in op bewegen en wil extra bewegingskansen creëren voor de kinderen: deelname van buitenschoolse sportactiviteiten, sportsnack op school na de uren, … In het verlengde hiervan vinden wij dat onze speelplaats voldoende bewegingskansen moet bieden en avontuurlijk genoeg moet zijn, zodat kinderen ongedwongen motorische vaardigheden kunnen oefenen: lopen, klimmen, springen, kruipen, gooien,…

Hoe gevarieerder, uitdagender en speelser de infrastructuur is, des te groter de kans dat alle kinderen intens kunnen gaan spelen. Ze zijn dan 100% betrokken en verliezen zichzelf in hun spel. Daarom is het belangrijk van uit een groene context om kinderen kansen te geven om te bewegen of met materialen bezig te zijn. (bijv. bewegingsparcours, om samen te spelen bijv. in een zandbak, om rustig samen te zitten om wat te kuieren, om zorg te dragen voor een stukje groen,…)

RUIMTE VOOR RUST

Created with Sketch.

Op een gevarieerde en groene speelplaats voelen leerlingen zich gelukkiger dan op een klassieke, grijze speelplaats. Ze vervelen zich minder en er is minder negatief gedrag. Wie behoefte heeft aan rust en veiligheid, of juist aan actief spel, vindt zijn gading. De variatie zit in de inrichting en infrastructuur, maar ook in het activiteiten- en materialenaanbod. Wij willen graag plekjes creëren die door hun vormgeving uitnodigen om tot rust te komen en dit bij alle weersomstandigheden.

NATUURLIJK IN HET GROEN

Created with Sketch.

Een bloeiende en groeiende speelplaats is een plek waar kinderen op avontuur kunnen en zo de nodige zuurstof opdoen om zich tijdens de lestijden goed te kunnen concentreren. Bovendien prikkelt een groene speelplaats de creativiteit en fantasie van de kinderen. Zo’n omgeving maakt de speeltijd tot een feest! Een groen speelplaats is ook een plak waar de natuur in het dorp een kans krijgt. Een groene speelplaats wordt een klein ecosysteem waar plant en dier een thuis vindt, een plek die leeft.

De wind, de zon, water, bomen, planten, … kunnen zien, horen, ruilen, voelen. De natuur is vaak rustgevend. We willen dan ook de natuur ‘natuurlijk’ binnenbrengen op onze speelplaats (of de tuintjes), zodat ze een plek wordt die ook uitnodigt om tijdens de lesuren met de kinderen naar toe te trekken om als verlengde van het klaslokaal leerstof aan te brengen/te implementeren. We willen kinderen leren/laten ervaren om de natuur respecteren, maar er ook zorg voor te dragen.

Leerlingen moeten ook leren om de verantwoordelijkheid te dragen voor hun terrein.                                              Aandacht voor duurzaamheid en klimaat, zowel in opbouw als in beleving van onze speelplaats, vinden wij belangrijk.

Aan de zijkant van onze school ligt er nog grond die momenteel niet gebruikt wordt. Deze kan niet als speelplaats gebruikt worden, omdat hier dan nog extra toezicht dient gedaan te worden. Deze ruimte zou zich echter heel goed lenen om hier klastuintjes van te maken en een buitenklas. Vanuit verantwoordelijkheid, duurzaamheid, respect voor de natuur zouden kinderen hier in kunnen werken.

 PARTICIPATIE 

Created with Sketch.

Leerkrachten zijn al langer vragende partij om de speelplaats te vergroenen. Op het leerlingenparlement komt de speelplaats ook vaak ter sprake om meer speelkansen te creëren. In het verleden werd al ingezet op speeldozen en extra speelmateriaal. We willen echter inzetten op duurzaamheid.  Ons jaarthema is “Een natuur-leuke school” en “Laten we samen verder groeien”. 

Binnen de gemeenschap van Eisden-Dorp is er een werkgroep werkzaam die mee bijdraagt tot vergroening van de dorpskern. Het marktplein werd in samenwerking met de gemeente reeds verfraaid. De werkgroep heeft nu een haag voorzien voor de schoolpoort.                                               
Het oudercomité zal ook betrokken worden bij hand- en spandiensten bij de vergroening.