Het opvoedingsproject van onze school 

Ons opvoedingsproject wijst zes richtingen (doelen) aan waarnaar we willen streven en deze doelstellingen worden ondersteund door drie pijlers, de geloofsgemeenschap de leergemeenschap en de leefgemeenschap. 

1. EIk kind verdient respect en aanvaarding. 

Created with Sketch.

Wij willen onze school opbouwen tot een leefgemeenschap waar iedereen van elkaar houdt, beseffende dat elke leerkracht en elk kind uniek is en recht heeft op erkenning en waardering. Het kansarme kind krijgt onze bijzondere aandacht. Wij willen werken aan een positieve ingesteldheid bij onszelf en bij de kinderen uit onze school. 

2. Onze school wil ook een dynamische school zijn met aangepaste structuren en aandacht voor deskundigheid. 

Created with Sketch.

Een school die zichzelf en zijn werk telkens opnieuw wil toetsen aan een veranderende maatschappij.
We werken samen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering (o.a. door professionalisering van het team). 

3. In onze school willen we de kinderen leren wat “sociaal zijn” en “solidariteit” betekenen.

Created with Sketch.

Wij willen met onze school geen eiland zijn, maar een plaats waar iedereen elkaar echt kan ontmoeten. Wij kijken over deze “muur” en over onze “grenzen” naar anderen. 

4. Onze visie op participatie: participatie betekent met alle betrokkenen samen school maken (leerkrachten, leerlingen, ouders, onderhoudspersoneel,…) door :

Created with Sketch.

– te communiceren vanuit het gelijkwaardigheidsprincipe,
– op een duidelijke, heldere manier te informeren en te communiceren
– te werken aan hoog welbevinden en hoge betrokkenheid van alle participanten
– inspraakmogelijkheden uit te bouwen, te werken met duidelijke stappenplannen
– in een aangename sfeer zorg te dragen voor elkaar waarin ruimte is voor 
    ieders verantwoordelijkheid (wederkerigheid). 

5. Het opvoedingproject van onze school steunt op een Christelijke levensvisie.

Created with Sketch.

Meer bepaald de overtuiging die zijn wortels en fundamenten vindt in de Christelijke Boodschap. 

6. Als Katholieke school zijn wij ook sterk verbonden met onze parochiegemeenschap. 

Created with Sketch.

We willen onze kinderen enthousiast maken voor de persoon en de boodschap van Jezus Christus en zo proberen in hun eigenheid “een stukje Christus“ zichtbaar te maken in onze omgeving. 

 In het logo van onze school vind je 5 sterren terug: 

Ster 1 = gelijkwaardigheid       

Created with Sketch.

In onderlinge contacten en/of conflicten tussen leerkrachten-leerlingen, leerlingen-leerlingen wordt er op een gelijkwaardige manier met elkaar omgegaan (gecommuniceerd – problemen opgelost).

Ster 2 = werken aan meer welbevinden en betrokkenheid 

Created with Sketch.

Ons hele lesgeven is er op gericht om het welbevinden en de betrokkenheid van de verschillende participanten te verhogen.

Ster 3 = participatie en communicatie

Onze visie op participatie: participatie betekent met alle betrokkenen samen school maken (leerkrachten, leerlingen, ouders, ...) door 

Created with Sketch.

– te communiceren vanuit het gelijkwaardigheidsprincipe,
 – op een duidelijke, heldere manier te informeren en te communiceren
 – te werken aan hoog welbevinden en hoge betrokkenheid van alle participanten
 – inspraakmogelijkheden uit te bouwen, te werken met duidelijke stappenplannen
 – in een aangename sfeer zorg te dragen voor elkaar waarin ruimte is voor ieders verantwoordelijkheid (wederkerigheid). 

 

Ster 4 = persoonlijkheidsontwikkeling 

Created with Sketch.

Het opvoedingsproject van onze school steunt op een Christelijke levensvisie , meer bepaald de overtuiging die zijn wortels en fundamenten vindt in de Christelijke Boodschap. 

 

Ster 5 =   Katholieke dialoogschool

Created with Sketch.

Het opvoedingsproject van onze school steunt op een Christelijke
 levensvisie, meer bepaald de overtuiging die zijn wortels en fundamenten vindt in de Christelijke Boodschap.

Dialoogschool: doel is om iedereen, van welke levensbeschouwing ook, in de tradities en verhalen waarvan onze samenleving leeft, zowel de oude als de nieuwe, te vormen. Door de dialoog leren we leerlingen en leerkrachten na te denken over hun identiteit, die te verdiepen en te bevragen, te verrijken en er over te communiceren. Zo kunnen de waarden en attitudes, nodig voor onze moderne democratische samenleving duurzaam verankerd worden in de eigen bronnen van betekenis en zingeving waarvan mensen leven, welke die ook zijn.

Echt door de dialoog kiezen is dus niet neutraal. Meer nog: het is precies in die dialoog, dat de Christelijke stem opnieuw kan klinken, met een nieuw soort frisheid…

De dialoogschool staat voor burgerschap en  vorming voor een democratische samenleving. In onze school leren leerkrachten en leerlingen samen te  werken en samen te spelen. Leerkrachten en leerlingen worden uitgenodigd om vanuit hun eigen identiteit en in dialoog met elkaar en het Christelijke geloof, concreet die waarden en attitudes die de democratie ondersteunen, aan te leren en te oefenen.