HUISWERK

Brug tussen school en thuis

Created with Sketch.

Huiswerk biedt de kans om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. Huiswerk brengt een stukje school mee naar huis en biedt de gelegenheid om in te gaan op wat het kind op school ervaren heeft. Voor kinderen is het belangrijk dat de ouders achter het schools functioneren staan, dat ze betrokkenheid en interesse tonen voor het schoolleven van hun kind.

 

Huiswerk biedt ouders informatie over wat er aan bod komt in de klas en waar het kind mee bezig is.

 

Het heeft ook een functie in de communicatie tussen de school en het gezin, vooral voor het eerste en tweede leerjaar. Huiswerk is vaak een aanleiding voor ouders om een gesprek met de leerkracht aan te gaan.

Verwerken en inoefenen van inhouden.

Created with Sketch.


Huiswerk heeft als functie het verwerken van leerinhouden. Het speelt een rol bij het opnemen, inoefenen en herhalen van de in de klas aangebrachte stof (persoonlijk verwerken en inoefenen).

Gewoontevorming

Created with Sketch.

We trachten, vooral in de bovenbouw, een gewoontevorming aan te kweken met het oog op het secundair onderwijs. Door huiswerk willen we werkhouding en werkdiscipline bijbrengen.

 

Wat betekent dit voor de ouders :

1.    We willen aan ouders laten zien wat onze kinderen allemaal doen in de klas. Onze kinderen brengen zo een stukje school mee naar huis.

2.    Via het maken van huiswerk leren onze kinderen beetje bij beetje zelfstandig te werken. Op die manier bereiden we onze kinderen voor op het werken in het secundair onderwijs.

3.    Huiswerk is een extra oefening van de geziene leerinhoud en we geloven dat deze bijkomende oefening onze kinderen vaardiger maakt in het verwerven van de leerinhoud.

 

Schoolagenda

Created with Sketch.

De schoolagenda is een handig, informatief hulpmiddel voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Daarom vragen wij u om wekelijks de agenda te handtekenen. In de klasagenda kunt u de volgende informatie vinden: huistaken, lessen of toetsen en geplande activiteiten, een overzicht van de betaalde bedragen. Het kan ook gebruikt worden voor mededelingen van de leerkracht naar de ouders toe zoals praktische informatie - raadgevingen, opmerkingen - beoordelingen van gedrag en inzet. Anderzijds is de agenda voor de ouders een handig instrument naar de leerkracht of de school toe of omgekeerd: - doorspelen van informatie of mededelingen i.v.m. het eigen kind - vragen en opmerkingen. In onze agenda vindt u maandelijks info en tips over de knap-heid van de maand. We staan hier ook met de kinderen bij stil. Op het einde van de maand reflecteren we met hen in het talentenboekje. Zo krijgen de kinderen inhoudelijke vulling voor de knapheid van de maand doorheen alle leerjaren.

Wat verwachten we van ouders in verband met huiswerk?

Created with Sketch.


We verwachten dat de ouders in de eerste plaats proberen om goede omstandigheden aan te bieden waarin het kind aan het huiswerk kan werken (rust, propere tafel, geen hinder van bv. televisie). Voor elk gezin betekent dit samen op zoek gaan naar wat mogelijk is.

 

We verwachten dat de ouders, indien dat nodig mocht blijken, het kind aansporen om te beginnen met het maken van het huiswerk. Een eerste stap is het samen overlopen van de agenda.

 

De ouders mogen de les al eens opvragen, hierdoor laten ze zien dat ze interesse tonen en dat zij het ook belangrijk vinden dat het kind zich inzet voor de opgegeven opdracht.

 

Kinderen van het eerste leerjaar hunkeren al eens naar een luisterend oor bij het hardop lezen.

 

We verwachten dat de ouders ons contacteren, indien er zich ernstige moeilijkheden voordoen bij het maken van het huiswerk. De ouders mogen reacties hier rond noteren in de agenda van het kind.

 

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zelfstandigheid ze verwerven in het maken van huiswerk. Geef de kinderen de zelfstandigheid die ze verdienen en aankunnen. Controleer gewoon of het huiswerk gemaakt is.

Wat verwachten we niet van de ouders in verband met het huiswerk?

Created with Sketch.

We verwachten niet dat de ouders het huiswerk verbeteren. Alleen door de fouten te analyseren zien we of het kind de leerinhoud voldoende beheerst.

 

We verwachten niet dat de ouders uitleg geven wanneer het kind iets niet begrepen heeft. We verwachten dat het kind goed heeft opgelet in de klas en vragen durft te stellen als iets niet duidelijk is. Indien ouders de leerinhoud op een verschillende manier gaan uitleggen aan de kinderen, maken we de situatie voor de kinderen alleen maar moeilijker.

.

 

Differentiatie bij huiswerk

Created with Sketch.

Kinderen uit dezelfde klas kunnen verschillend huiswerk krijgen. We streven naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind en naar een huiswerk dat een haalbare kaart is voor elk kind.

 

Concreet betekent dit dat kinderen met moeilijkheden een huiswerk kunnen krijgen dat een realistische uitdaging betekent. Zo proberen we iedereen gemotiveerd te houden.

 

-Sommige kinderen krijgen meer huiswerk en voor anderen wordt het aantal oefeningen beperkt.

-Een taak bv. een boekbespreking wordt ingekort of uitgebreid.

- Voor sommige leerlingen wordt extra info gegeven voor het huiswerk of ondersteunend materiaal meegegeven.

- Rekening houdend met kinderen met leer- en gedragsstoornissen, maar ook met hoogbegaafde leerlingen. Huiswerk moet uitdagend en haalbaar blijven.

Algemeen

Created with Sketch.


Huiswerk:

- huistaken  op maandag, dinsdag en donderdag.

- wanneer er lessen moeten geleerd worden geeft de leerkracht dit enkele dagen op voorhand op via de agenda

-  kan wiskunde, taal, W.O. of een les leren zijn. Voor het vijfde en zesde kan er ook een huistaak van Frans zijn.

- tijdens de voorbereidingsperiode voor de toetsen kunnen huistaken vervangen worden door voorbereidende oefeningen op de proef. Leerlingen krijgen hiervoor een planning of een toetswijzer.

 

Vanaf het vierde leerjaar is er de mogelijkheid om in de huiswerkklas te blijven. Dit betekent dat de kinderen op maandag en dinsdag een uur langer in de school blijven ( van 15.15 uur tot 16.15 uur). Tijdens dit huiswerkmoment krijgen ze wekelijks een korte instructie rond ‘leren leren’. Verder werken ze zelfstandig aan hun huiswerk. Bij problemen kunnen ze terecht bij de huiswerkbegeleider. Deze huiswerkklas is echter niet bedoeld als bijles. Kinderen dienen na de huiswerkklas afgehaald te worden of alleen naar huis te gaan. De schoolbus rijdt dan NIET meer. 

Na iedere vakantie wordt de haalbaarheid  opnieuw bekeken.

Het kleine ‘ABC’ voor ouders voor huiswerkbegeleiding:

Created with Sketch.

 

A= afspreken

B= bemoedigen

C= controleren

Afspreken

-      vaste huiswerkplaats

-      vast huiswerkmoment

Bemoedigen

-      affectief= interesse tonen

-      cognitief= ondersteunen van het huiswerkproces

Controleren

-      controle of huiswerk gemaakt is

-      stimuleren tot zelfcontrole

-      controle of het huiswerk haalbaar is.