Visie

Het opvoedingsproject van onze school steunt op een Christelijke levensvisie, meer bepaald de overtuiging die zijn wortels en fundamenten vindt in de Christelijke Boodschap. Ons opvoedingsproject wijst zes richtingen (doelen) aan waarnaar we willen streven en deze doelstellingen worden ondersteund door drie pijlers,de geloofsgemeenschap de leergemeenschap en de leefgemeenschap.

1. Onze school wil zorg dragen voor kwaliteitsonderwijs dat maximale ontwikkelingskansen biedt aan ieder kind.

Wij willen aangepast onderwijs waar het kind alle kansen krijgt om zich volledig te ontplooien naar HOOFD (verstand), HART (waarden, religieuze vorming), HANDEN (vaardigheid).

2. EIk kind verdient respect en aanvaarding.

Wij willen onze school opbouwen tot een leefgemeenschap waar iedereen van elkaar houdt, beseffende dat elke leerkracht en elk kind uniek is en recht heeft op erkenning en waardering. Het kansarme kind krijgt onze bijzondere aandacht. Wij willen werken aan een positieve ingesteldheid bij onszelf en bij de kinderen uit onze school.

3.Onze school wil ook een dynamische school zijn met aangepaste structuren en aandacht voor deskundigheid.

Een school die zichzelf en zijn werk telkens opnieuw wil toetsen aan een veranderende maatschappij. We werken samen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering (o.a. door professionalisering van het team).

4. In onze school willen we de kinderen leren wat “sociaal zijn” en “solidariteit” betekenen.

Wij willen met onze school geen eiland zijn maar een plaats waar iedereen elkaar echt kan ontmoeten.Wij kijken over deze “muur” en over onze “grenzen” naar anderen.

5. Als Katholieke school zijn wij ook sterk verbonden met onze parochiegemeenschap.

We willen onze kinderen enthousiast maken voor de persoon en de boodschap van Jezus Christus en zo proberen in hun eigenheid “een stukje Christus“ zichtbaar te maken in onze omgeving.

6.Onze modelcode

In onze gemeente werd in 1995 een modelcode opgesteld in samenspraak met de schoolbesturen dit in verband met de houding van scholen ten opzichte van discriminatie en het omgaan met discriminatie. Onze school ondertekende deze modelcode. Deze verklaring streeft naar:

  • een meer bewuste opstelling van de school, het lerarenteam en de leerlingen
  • inzake het tegengaan van discriminatie.
  • de evenredige aanwezigheid van doelgroepleerlingen over de scholen en
  • vestigingsplaatsen in een gemeente.

7. Onze visie op participatie:

participatie betekent met alle betrokkenen samen school maken (leerkrachten, leerlingen, ouders, onderhoudspersoneel,…) door:

  • te communiceren vanuit het gelijkwaardigheidprincipe,
  • op een duidelijke, heldere manier te informeren en te communiceren
  • te werken aan hoog welbevinden en hoge betrokkenheid van alle participanten
  • inspraakmogelijkheden uit te bouwen, te werken met duidelijke stappenplannnen
  • in een aangename sfeer zorg te dragen voor elkaar
  • waarin ruimte is voor ieders verantwoordelijkheid (wederkerigheid).